Општи услови и услови

/Општи услови и услови
Општи услови и услови 2018-06-26T06:52:28+00:00

Известување за заштита на личните податоци

ПРЕТПРИЈАТИЕТО Нектар Натура ДОО, e-адреса: info@nektarnatura.com, е управувач со личните податоци за веб-локацијата nektarnatura.com и сите домени поврзани со претпријатието.

Нектар Натура се обврзува дека ќе ги заштитува доставените лични податоци според Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП-1) и Општата уредба за заштита на податоците (ОУЗП). Со сите доставени податоци ќе се постапува како строго доверливи и за целта поради која што биле доставени.

Нектар Натура ги обработува и ги чува личните податоци на поединецот за постигнување на целта поради која ги доставило лицето: – комуникација со нас – резервација на услугите – побарување – претплата на е-новости.

При обработката на директно или индиректно доставените податоци, обврзани сме да го почитуваме Законот за заштита на личните податоци со којшто се определуваат правата, обврските, начелата и мерките со кои се спречуваат неуставни, незаконски и неоправдани задирања во приватноста и достоинството на поединецот при обработката на личните податоци.

Основа за прибирање и обработка на личните податоци претставува согласноста – образецот на веб-локацијата каде што странката ги запишува податоците што се потребни за комуникација/претплата.

Заради спроведување на претплатата, односно побарувањето, Нектар Натура ги чува следниве лични податоци за контакт (име, презиме, е-пошта, телефон…).

Нектар Натура се обврзува дека нема да им ги доставува податоците на трети лица, но и дека нема да ги пренесува надвор од ЕУ, ЕЕП или меѓународните организации во тој простор, освен кога тоа е во согласност со важечкото законодавство и во случаите опишани во овој документ.

За да се овозможи употребливост на оваа веб-локација, Нектар Натура користи услуги од други претпријатија и понудувачи (понудувачи на ИТ-услуги), што значи дека вашите лични податоци се обработуваат кај вршителите на хостирање на нашите бази на податоци и апликации, за услугите на обработка на податоците или за испраќање на информациите што сте ги побарале, за овозможување услуги за поддршка и сл. На надворешните понудувачи на услуги ќе им ги доставиме таквите податоци, односно ќе им ги направиме достапни, само во опсегот којшто го бара определената цел. Тие податоци нема да смеат да ги користат за никакви други цели. Надворешните понудувачи на услугите на Нектар Натура се обврзани со договор да ја почитуваат доверливоста на вашите лични податоци.

За време на управување со личите податоци, поединецот има право да врши увид, да ги препишува, копира, дополнува, исправа, блокира и да ги брише личните податоци во збирката на податоци согласно важечкото законодавство. Поединецот ги остварува тие права преку електронска пошта на info@nektarnatura.com

Нектар Натура ќе ги заштитува добиените податоци и ќе спречува нивна злоупотреба. Личните податоци ќе се користат само за целите за кои корисникот дал своја согласност. Нектар Натура се обврзува дека ќе ги чува собраните податоци само толку време колку што ќе биде неопходно за постигнување на целта за која биле собрани.

По престанувањето на потребата од водење на личните податоци, односно врз основа на писмено отповикување на корисникот (на е-адресата info@nektarnatura.com) податоците се бришат, односно се уништуваат носачите на податоците.

Корисниците имаат право во секое време да побараат промена, односно бришење на своите лични податоци преку е-адресата info@nektarnatura.com. Податоците ќе бидат избришани во најкраток можен рок.

Корисникот има можност за жалба кај овластеното лице за информации од јавен карактер на РС.

Злоупотреба на податоците

Се обврзуваме дека ќе ги чуваме вашите лични податоци согласно ЗЗЛП-1 и ОУЗП. Доколку се изврши злоупотреба на податоците, за тоа ќе ве известиме на вашата адреса на е-пошта во најкраток можен рок, но не подоцна од 72 часа од утврдувањето на злоупотребата.

 Одговорност

Веб-локацијата е поставена и се одржува со најголема можна мера на претпазливост. И покрај тоа, Нектар Натура не гарантира за ажурираноста, точноста или правилноста на сите информации на веб-локацијата. Сите информации може да се менуваат без претходно известување.

Колачиња

Колачињата се мали датотеки со информации коишто привремено се зачувуваат во компјутерот. Кога колачињата ќе се инсталираат на вашиот компјутер, не сте известени за тоа. Главната цел на колачињата е веб-серверите да го препознаат вашиот компјутер и веб-прегледувачот, да ја приспособат веб-локацијата и да се погрижат за едноставност и брзина. Колачињата ни овозможуваат да ви ги прикажеме точните информации што ги барате и ве интересираат. Со собирањето и меморирањето на информациите за вашите нагодувања на мрежното место со помош на колачињата може да понудиме подобра веб-локација и подобро маркетиншко искуство. Колачињата не ни даваат пристап до компјутерот и до податоците што ги собираме преку колачињата и не вклучуваат лични податоци.

Нектар Натура го задржува правото според сопствена процена во секое време да ја промени својата политика за заштита на личните документи (овој документ).

Во Камник, 25.5.2018 година